© 2012

Złoty Środek Poezji

kontakt

Kutnowski Dom Kultury ul. Żółkiewskiego 4  99-302 Kutno

24 254 21 37, zlotysrodek@kdk.net.pl

organizator:

 

 

 

mecenat w latach 2005-2011 i 2013 :

patroni medialni dotychczasowych edycji Festiwalu :

Prezydent

Miasta Kutno

facebook

Stowarzyszenie

Pisarzy Polskich

patronat

honorowy:

Regulamin konkursu

1.Organizatorem konkursu jest: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno; Tel/fax 24 254-21-37, mail: zlotysrodek@kdk.net.pl

2.Konkurs kierowany jest do uczniów szkół średnich

3.Termin zgłaszania prac upływa 17 lutego 2017 r.

4.Prace plastyczne powinny być wykonane w technice kolaż/collage (techniki  mieszane, płaskie)

5.Praca jest interpretacją/ komentarzem/ ilustracją do jednego spośród 10 podanych wierszy polskich poetów współczesnych (ZAŁĄCZNIK NR 1). Tekst wybranego wiersza, wraz z tytułem oraz imieniem i nazwiskiem autora wiersza, powinien być nieodłącznym elementem pracy.

6.Ilość prac zgłoszonych do konkursu nie może przekraczać dwóch sztuk.

7.Format prac: 100x70 cm .

8.Prace zgłaszane na konkurs nie mogą być w żaden sposób oprawiane: rama, antyrama.

a) nadesłane na konkurs prace oprawione nie będą brane pod uwagę przy ocenie jury

b) nadesłane na konkurs prace oprawione  nie będą odsyłane autorom

9.Do pracy powinna być dołączona czytelnie wypełniona karta zgłoszeniowa (ZAŁĄCZNIK NR 2) zawierająca imię i nazwisko twórcy, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail, szkołę.

10.Prace zgłaszane na konkurs powinny być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Prace np. pogniecione lub uszkodzone w inny sposób, wynikający ze złego zapakowania, nie będą podlegały ocenie.

11.Pula nagród w konkursie wynosi 1200 zł. Jury dysponuje nią w dowolny sposób, dokonując podziału pomiędzy nagrodzonych i wyróżnionych.

12.Jury złożone z profesjonalistów w dziedzinie plastyki, literatury oraz przedstawiciela Organizatora, dokona oceny prac w dwóch etapach: wstępnej selekcji i wyłonienia prac finałowych.

Jury ma prawo dobrania dowolnych kryteriów podczas oceny prac, biorąc pod uwagę ich stylistykę. Jedną z naczelnych zasad jaką się kieruje jest ciekawe ujęcie tematu czyli interpretacyjny charakter wybranego wiersza.

13.Termin nadsyłania prac upływa 17 lutego 2017r.  Decyduje data stempla pocztowego.

14.Prace należy nadsyłać na adres: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno; z dopiskiem „KONKURS POEMSKLEJ”

Osobą odpowiedzialną z ramienia organizatora jest Aleksandra Kołodziejek. Kontakt: zlotysrodek@kdk.net.pl, tel. 600 10 72 72

15.Ogłoszenie wyników odbędzie się nie później niż 10 marca 2017 r. na stronie www.zlotysrodekpoezji.pl

16.O wynikach konkursu oraz szczegółach związanych z wręczeniem nagród laureaci zostaną poinformowani przez Organizatora drogą mailową.

17.Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie kopii prac konkursowych w działaniach związanych z promocją festiwalu Złoty Środek Poezji Kutno 2017. Do działań tych będzie należało: wystawa prac pokonkursowych, rozdawanie kopii prac w formie ulotek, rozpowszechnianie ich w środkach komunikacji miejskiej, na przystankach, w sklepach itp.

18.Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora.

19.Decyzja jury konkursowego jest ostateczna i nie podlegająca reklamacjom.

20.Wszelkie spory dotyczące konkursu nie objęte regulaminem rozstrzygane będą na drodze cywilnoprawnej.

 

Z powodu zbyt małej ilości prac które napłynęły do konkursu "PoemSklej", konkurs nie zostaje rozstrzygnięty. Autor jednej nadesłanej pracy zostaje nagrodzony przez Kutnowski Dom Kultury za udział w konkursie.

 

 

I WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „PoemSklej”

NA INTERPRETACJĘ WIERSZA POLSKIEGO POETY WSPÓŁCZESNEGO W TECHNICE KOLAŻ