© 2012

Złoty Środek Poezji

kontakt

Kutnowski Dom Kultury ul. Żółkiewskiego 4  99-302 Kutno

24 254 21 37, zlotysrodek@kdk.net.pl

organizator:

 

 

 

mecenat w latach 2005-2011 i 2013 :

patroni medialni dotychczasowych edycji Festiwalu :

Prezydent

Miasta Kutno

facebook

Stowarzyszenie

Pisarzy Polskich

patronat

honorowy:

X Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.

2. Fundatorem wszystkich nagród jest Kutnowski Dom Kultury.

3. Konkurs odbędzie się 12 czerwca 2016 r. w Kutnie.

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16, którzy przygotują jeden wiersz, nigdzie

dotąd niepublikowany, ani nienagrodzony w innych konkursach .

5. Rozpoczęcie konkursu nastąpi 12 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 w budynku Kutnowskiego

Domu Kultury. Kolejność uczestników zostanie ogłoszona najpóźniej na tydzień przed Konkursem na

stronie internetowej Organizatora (www.kdk.net.pl).

6. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu wiersza wraz

z danymi kontaktowymi autora na e-mail: zlotysrodek@kdk.net.pl do dnia 31 maja 2016 r. Zgłoszony

wiersz powinien być odczytany przez autora lub osobę przez niego wskazaną podczas konkursu.

Zgłoszenia przyjmujemy jedynie drogą mailową.

7. Obecność autora w czasie konkursu oraz podczas wręczenia nagród jest warunkiem udziału

w konkursie i ewentualnego otrzymania nagrody.

8. Jury po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy przyzna nagrody pieniężne o łącznej puli

5000 zł.

9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 12 czerwca 2016 r. (godzina

zostanie podana przez Organizatora w dniu Konkursu ).

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych

i wyróżnionych wierszy.

11. Organizator nie zapewnia noclegów uczestnikom konkursu.

12. Dane organizatora:

Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno

tel. 24 252 72 37

www.kdk.net.pl

mail : zlotysrodek@kdk.net.pl