© 2012

Złoty Środek Poezji

kontakt

Kutnowski Dom Kultury ul. Żółkiewskiego 4  99-302 Kutno

24 254 21 37, zlotysrodek@kdk.net.pl

organizator:

 

 

 

mecenat w latach 2005-2011 i 2013 :

patroni medialni dotychczasowych edycji Festiwalu :

Prezydent

Miasta Kutno

facebook

Stowarzyszenie

Pisarzy Polskich

patronat

honorowy:

 

 

XI Ogólnopolski Konkurs Literacki „Złoty Środek Poezji” Kutno 2015

 

pod patronatem Dwumiesięcznika Literackiego TOPOS i Miesięcznika ODRA

Patronat honorowy: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Organizator: Kutnowski Dom Kultury

Mecenat: Prezydent Miasta Kutno

 

 

Regulaminu konkursu

 

1. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.

 

2. Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie autorów piszących w języku polskim wydane w roku 2014, które autor bądź wydawca nadeśle na adres organizatora konkursu w minimum 5 egzemplarzach do 31 marca 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 

3. Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN bez względu na jego objętość. Jest więc nią również tzw. arkusz poetycki, jeśli posiada cechy wymienione w punktach 3 i 4 regulaminu.

 

4. Książka debiutancka może być wydana w Polsce lub poza jej granicami.

 

5. Autorzy bądź wydawnictwa powinni dołączyć do książek kartę zgłoszeniową – załącznik do regulaminu.

 

6. Jury Konkursu w składzie – Karol Maliszewski – przewodniczący, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba -  przyzna  nagrody o łącznej wartości 15.000 złotych. Zakładany podział nagród określa się w sposób następujący: I nagroda – 7000 zł, II nagroda – 4000 zł, III nagroda – 2000 zł. Wyróżnienia: suma łączna – 2000 zł. Jury ma prawo do innego podziału nagród.

 

7. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14 czerwca 2015 roku  o godzinie 15.00 w Kutnowskim Domu Kultury, ul. Żółkiewskiego 4.

 

8. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną o tym poinformowani do dnia 5 czerwca 2015 r.

 

9. W ramach Festiwalu organizowane będą spotkania laureatów XI OKL z młodzieżą w dn. 12 czerwca. Uczestnicy wypełniając kartę zgłoszeniową deklarują dostępność na spotkaniu.

 

10. Warunkiem otrzymania nagród finansowych jest osobiste stawiennictwo nagrodzonych i wyróżnionych autorów (lub w szczególnych przypadkach - pisemnie przez nich upoważnionych przedstawicieli) na uroczystości oficjalnego ogłoszenia werdyktu i wręczenia nagród przez organizatora.

 

11. W przypadku nie spełnienia przez autora wymagania punktu 10 regulaminu kwota jego nagrody finansowej zostanie wykorzystana przez organizatora na inne cele związane z misją upowszechniania kultury.

 

12. Nadesłanie książek debiutanckich na adres organizatora we wskazanym terminie oznacza akceptację regulaminu i deklarację, że autor nigdy wcześniej nie wydał żadnej książki noszącej cechy poetyckiego debiutu książkowego w rozumieniu niniejszego regulaminu.

 

13. W przypadku, gdyby okazało się - po rozstrzygnięciu konkursu - iż książka nagrodzona lub wyróżniona nie jest poetyckim debiutem książkowym w rozumieniu regulaminu - nagrodzony lub wyróżniony autor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody finansowej a werdykt jury ulega odpowiedniej korekcie.

 

14. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy –zlotysrodek@kdk.net.pl lub do koordynatora konkursu Teresy Mosingiewicz – 693119407.

 

15. Adres, na który należy wysyłać książki wraz z kartą zgłoszeniową:  Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno, z dopiskiem  „11 OKL „Złoty Środek Poezji”.

 

 

regulamin i karta zgłoszenia

Werdykt jury XI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2014 – Złoty Środek Poezji Kutno 2015 

 

Mecenas: Prezydent Miasta Kutno

Patronat Honorowy: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Patronat: Dwumiesięcznik Literacki Topos i Miesięcznik Odra

 

 

Jury w składzie:

Karol Maliszewski – przewodniczący

Krzysztof Kuczkowski

Wojciech Kudyba

po przeczytaniu 53 debiutanckich książek poetyckich nadesłanych na konkurs i spełniających warunki regulaminowe postanowiło nagrodzić następujących autorów i ich tomiki:

 

1 nagroda – 5000 zł

Tomasz Mielcarek, Obecnosć/ Presence, Dom Literatury w Łodzi, Łódź 2014

2 nagroda – 3000 zł

Michał Kozłowski, Gadane, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014

3 nagroda – 2000 zł

Anna Augustyniak, Bez ciebie, Jeden Świat, Warszawa 2014

5 równorzędnych wyróżnień – po 1000 zł

Rafał Derda, Piąte, Stowarzyszenie „Salon Literacki”, Warszawa 2014

 

Dominika Kaszuba, Domy pasywne, Stowarzyszenie „Salon Literacki”, Warszawa 2014  

Rafał Różewicz, Product placement, Zeszyty Poetyckie, Gniezno 2014

 

Ewa Włodarska, Perłofonia, Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin 2014

Urszula Zajączkowska, Atomy, Zeszyty Poetyckie, Gniezno 2014

 

 

Wśród wstępnie nominowanych do nagrody przez poszczególnych jurorów znalazło się 16 książek. Są to, oprócz nagrodzonych i wyróżnionych, następujące tytuły (podane w kolejności alfabetycznej):

Joanna Danuta Bieleń, Słowa skierowane do najbliższego Boga, FDF, Warszawa 2014

 

Maciej Filipek, Rezystory,  K.I.T. Stowarzyszenie Żywych Poetów, Brzeg 2014

Robert Kania, spot, Stowarzyszenie „Salon Literacki”, Warszawa 2014  

 

Michał Książek, Nauka o ptakach, Fundacja Sąsiedzi, Białystok 2014

Radosław Sobotka, Imaginarium i inne czynności przyjemne i niepożyteczne, Fundacja „Duży Format”, Warszawa 2014  

Daniel Suchenia, Pestkowiec, Fundacja Wspierania Kultury „Ogrody”, Szczawno-Zdrój 2014

 

Dawid Staszczyk, Log out, Zeszyty Poetyckie, Gniezno 2014

   

Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska, i tu, i tu, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2014