© 2012

Złoty Środek Poezji

kontakt

Kutnowski Dom Kultury ul. Żółkiewskiego 4  99-302 Kutno

24 254 21 37, zlotysrodek@kdk.net.pl

organizator:

 

 

 

mecenat w latach 2005-2011 i 2013 :

patroni medialni dotychczasowych edycji Festiwalu :

Prezydent

Miasta Kutno

facebook

Stowarzyszenie

Pisarzy Polskich

patronat

honorowy:

Organizator: Kutnowski Dom Kultury

 

Mecenat: Prezydent Miasta Kutno

 

 

 

 

 

 

VIII Ogólnopolski Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca

w ramach  IX Festiwalu  „Złoty Środek Poezji" Kutno 2013

Regulamin konkursu

 

1. Konkurs odbędzie się 22 czerwca 2013 r. w Kutnie.

 

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16.

 

3. Rozpoczęcie konkursu nastąpi o godz. 11.00 w budynku Kutnowskiego Domu Kultury przy ulicy Żółkiewiskiego 4.

 

4. Organizator będzie tworzył listę biorących udział w konkursie w godz. 9.00 – 11.00 w budynku Kutnowskiego Domu Kultury.

 

5. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu wiersza w języku polskim wraz z danymi adresowymi autora na e-mail: otwartykutno@onet.eu do dnia 10 czerwca 2013 r. lub przekazanie przez autora organizatorowi na godzinę przed rozpoczęciem konkursu lub w jego trakcie wydruku jednego wiersza w trzech egzemplarzach opatrzonych jego imieniem i nazwiskiem.

 

6. Udziałem w konkursie jest odczytanie zgłoszonego wiersza  w języku polskim przez autora lub osobę przez niego wskazaną podczas przesłuchań konkursu, które rozpoczną się 22 czerwca o godzinie 11.00 i będą trwały do momentu, gdy swoje wiersze odczytają wszyscy zgłoszeni do konkursu.

 

7. Wiersz zgłoszony do konkursu nie może być utworem dotychczas publikowanym i nagradzanym. Zakaz publikacji obejmuje również internet.

 

8. W przypadku gdy nagrodzony lub wyróżniony przez jury wiersz okaże się utworem nie spełniającym warunków punktu 7 już po otrzymaniu nagrody lub wyróżnienia przez autora, jest on zobowiązany do zwrotu otrzymanej sumy na konto organizatora. Otrzymuje on równocześnie bezterminowy zakaz uczestnictwa w kolejnych edycjach konkursu.

 

9. Obecność autora w czasie konkursu oraz podczas wręczenia nagród jest warunkiem udziału w konkursie i ewentualnego otrzymania nagrody.

 

10. Jury w składzie: M. K. E. Baczewski - przewodniczący, Karol Bajorowicz i Grażyna Baranowska, po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy, przyzna nagrody pieniężne o łącznej puli 5000 zł. I nagroda wyniesie 2000 zł, chyba że jury postanowi inaczej. O podziale i wysokości pozostałych nagród i wyróżnień decyduje w swoim werdykcie jury.

 

11.Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 22 czerwca 2013 r. o godzinie wskazanej przez program festiwalu, który zostanie uprzednio ogłoszony na stronie internetowej www.zlotysrodekpoezji.pl.

 

12.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.

 

13. Pierwszym 40 uczestnikom (zgłoszonym do konkursu do 15 maja 2013 r.) organizator zapewnia bezpłatne noclegi z 22 na 23 czerwca 2013, a w razie szczególnej potrzeby także w nocy z 21 na 22 czerwca tego roku. Wolę skorzystania z noclegu należy wyrazić w przesyłce internetowej zawierającej zgłoszenie do konkursu. Decyduje termin zgłoszenia. Zgłoszenie internetowe do konkursu nie musi, zgodnie z punktem 5, zawierać konkursowego wiersza.

 

14. Dane organizatora: Kutnowski Dom Kultury, www.kdk.art.pl,, tel. 24 254 21 37 w. 106 lub 24 254 21 37, tel. kom. 604 296 487, otwartykutno@onet.eu.

 

15. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń pocztowych.