© 2012

Złoty Środek Poezji

kontakt

Kutnowski Dom Kultury ul. Żółkiewskiego 4  99-302 Kutno

24 254 21 37, zlotysrodek@kdk.net.pl

organizator:

 

 

 

mecenat w latach 2005-2011 i 2013 :

patroni medialni dotychczasowych edycji Festiwalu :

Prezydent

Miasta Kutno

facebook

Stowarzyszenie

Pisarzy Polskich

patronat

honorowy:

Regulamin XV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Artura Fryza na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2018

Regulamin konkursu

 

1. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.

2. Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie autorów piszących w języku polskim wydane w roku 2018, które autor bądź wydawca nadeśle na adres Organizatora konkursu w minimum 5 egzemplarzach do 4 lutego 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).

3. Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN bez względu na jego objętość. Jest więc nią również tzw. arkusz poetycki, jeśli posiada cechy wymienione w punktach 3 i 4 regulaminu.

4. Książka debiutancka może być wydana w Polsce lub poza jej granicami.

5. Autorzy bądź wydawnictwa muszą dołączyć do książek kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie pełnoletniego lub niepełnoletniego klienta KDK– załącznik 1 i załącznik 2 do regulaminu.

6. Jury Konkursu przyzna nagrody o łącznej wartości 12.000 złotych. Zakładany podział nagród określa się w sposób następujący: I nagroda – 5000 zł (kwoty brutto), II nagroda – 3000 zł, III nagroda – 2000 zł. Wyróżnienia: suma łączna – 2000 zł. Jury ma prawo do innego podziału nagród.

7. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 13 kwietnia 2019 roku w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie, ul. Teatralna 1.

8. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną o tym poinformowani do dnia 5 kwietnia 2019 r.

9. W ramach Festiwalu organizowane będzie otwarte spotkanie laureatów XV OKL z prezentacją wierszy z nagrodzonych książek, w dniu 14 kwietnia 2019. Uczestnicy wypełniając kartę zgłoszeniową deklarują dostępność na spotkaniu. Spotkanie odbędzie się w Kutnie, w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie.

10. Uczestnicy konkursu zgadzają się na wykorzystanie wierszy z debiutanckich tomików w materiałach promocyjnych festiwalu Złoty Środek Poezji 2019.

11. Warunkiem otrzymania nagród finansowych jest osobiste stawiennictwo nagrodzonych i wyróżnionych autorów (lub w szczególnych przypadkach – pisemnie przez nich upoważnionych przedstawicieli) na uroczystości oficjalnego ogłoszenia werdyktu i wręczenia nagród przez organizatora.

12. W przypadku nie spełnienia przez autora wymagania punktu 11. regulaminu kwota jego nagrody finansowej zostanie wykorzystana przez Organizatora na inne cele związane z misją upowszechniania kultury.

13. Nadesłanie książek debiutanckich na adres Organizatora we wskazanym terminie oznacza akceptację regulaminu i deklarację, że autor nigdy wcześniej nie wydał żadnej książki noszącej cechy poetyckiego debiutu książkowego w rozumieniu niniejszego regulaminu.

14. W przypadku, gdyby okazało się – po rozstrzygnięciu konkursu – iż książka nagrodzona lub wyróżniona nie jest poetyckim debiutem książkowym w rozumieniu regulaminu – nagrodzony lub wyróżniony autor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody finansowej a werdykt jury ulega odpowiedniej korekcie.

15.Organizator nie zwraca prac autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac. 16. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych.

17. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: zlotysrodek@kdk.net.pl.

18. Adres, na który należy wysyłać książki wraz z kartą zgłoszeniową: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno, z dopiskiem „XIII OKL Złoty Środek Poezji”.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRNIA TUTAJ

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRNIA TUTAJ

OŚWIADCZENIE